زندگی

ساعت هارابگوبخوابندبیهوده زیستن رانیازی به شمارش نیست